iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Hutnictwo
Hutnictwo
wnp.pl Hutnictwo
Informacje z serwisu Hutnictwo publikowane w portalu wnp.pl

 • 200 mln dolarów po?yczki dla kopalni KGHM w Chile
  Nale??c? do KGHM chilijska kopalnia Sierra Gorda podpisa?a umow? po?yczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Po?yczka w kwocie 200 mln dol. zostanie przeznaczona na wsparcie bie??cej dzia?alno?ci Sierra Gorda

 • Grupa Bowim poprawia zyski mimo spadku przychodów
  W pierwszym kwartale roku grupa Bowim zwi?kszy?a rentowno??, mimo problemów wynikaj?cych z epidemii i spadku przychodów. To wynik m.in. korzystnej zmiany cen wyrobów stalowych w porównaniu do pierwszego kwarta?u ubieg?ego roku.

 • Stabilny kwarta? Ropczyc
  W I kwartale tego roku Grupa Kapita?owa Ropczyce wypracowa?a 79,2 mln z? skonsolidowanych przychodów, odnotowuj?c 3,8 mln z? zysku operacyjnego oraz 4,5 mln zysku netto. Wed?ug informacji spó?ki, mimo kryzysu koronawirusowego zrealizowa?a ona prawie 96 procent za?o?e? sprzeda?owych przyj?tych na ten okres.

 • JSW b?dzie mie? ci??ko
  Jastrz?bska Spó?ka W?glowa (JSW) pomimo pandemii koronawirusa podtrzymuje zaplanowany na 2020 rok plan inwestycyjny o warto?ci ponad 2 mld z? - wskaza? prezes spó?ki W?odzimierz Here?niak. Grupa Kapita?owa Jastrz?bskiej Spó?ki W?glowej zamkn??a pierwszy kwarta? 2020 roku wynikiem minus 208,9 mln z? netto. S?aby popyt na stal i spadek produkcji stali prze?o?y?y si? te? na mniejsze zapotrzebowanie na w?giel koksowy. Zachodzi zatem pytanie, czy deklaracje o podtrzymaniu planu inwestycyjnego nie s? zbyt optymistyczne.

 • Z powodu odpisów Boryszew mia? w ubieg?ym roku strat?
  Grupa Boryszew opublikowa?a wyniki finansowe za ubieg?y rok. Spó?ka mimo straty w ubieg?ym roku jest zadowolona z uzyskanych rezultatów.

 • Wraca kwestia porzucenia Ilvy przez ArcelorMittal. Boj? si? tego w?oski rz?d i zwi?zki
  Zwi?zki zawodowe czekaj? na nowy scenariusz, pok?adaj?c wi?cej wiary w rz?d, ni? w ArcelorMittal. Tymczasem produkcja w?oskiego giganta - Ilva spad?a do historycznych minimów. Na pocz?tku czerwca koncern na przedstawi? nowy plan dla zak?adu.

 • W Polsce kurcz? si? ceny i rynek stali
  Ceny stali spadaj?, ale obni?ki cen nie o?ywiaj? zakupów. Wed?ug firmy MEPS International zmniejszony popyt sprawia, ?e dystrybutorzy maj? wystarczaj?co du?e zapasy.

 • Polski producent obrabiarek dostanie 7,5 mln dofinansowania
  Zarz?d Fabryki Obrabiarek Rafamet w Ku?ni Raciborskiej otrzyma? informacj? o wyborze przez Narodowe Centrum Bada? i Rozwoju do dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego spó?ki zale?nej Odlewnia Rafamet. Dofinansowanie wyniesie prawie 7,5 mln z?.

 • KGHM pomo?e szko?om obj?tym patronatem
  Ponad 420 litrów i ponad 8,5 tys. saszetek po 3 ml p?ynu biobójczego zostanie przekazanych do szkó? obj?tych patronatem KGHM Polska Mied? ? spó?ka wspiera 8 placówek o?wiatowych, które aktualnie przygotowuj? si? do organizacji egzaminów maturalnych.

 • Ten region mo?e zas?yn?? jako rezerwuar paliwa. I nie b?dzie to w?giel
  ?l?sk jest najlepszym miejscem do rozwijania technologii wodorowych. Mamy tu stron? popytow? i poda?ow?, bo mo?emy uzyskiwa? ten gaz z w?gla czy gazu koksowniczego. Wytwarzany z nich wodór jest przy tym bardzo atrakcyjny cenowo ? mówi Daniel Ozon, wiceprezes Stowarzyszenia Polski Wodór. Jego zdaniem za kilka lat nawet po?owa autobusów na ?l?sku mo?e je?dzi? na wodorze!


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław