iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Hutnictwo
Hutnictwo
wnp.pl Hutnictwo
Informacje z serwisu Hutnictwo publikowane w portalu wnp.pl

 • Stalprofil z zyskiem wi?kszym o ponad 80 proc.
  W pierwszym pó?roczu 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzeda?y grupy Stalprofil wynios?y 667,2 mln z?, a zysk netto 12,97 mln z?.

 • Polska drugim najwi?kszym trucicielem w Europie. Towarzystwo mamy i?cie doborowe
  Polska wraz z Niemcami i W?ochami nale?y do najwi?kszych emitentów rt?ci do atmosfery w Unii Europejskiej - wynika z najnowszego raportu Europejskiej Agencji ?rodowiska (European Environment Agency).

 • KGHM z wi?ksz? sprzeda?? w sierpniu
  W okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych (TPM) grupy KGHM kszta?towa?a si? powy?ej wielko?ci za?o?onej w bud?ecie. Niewielki spadek w relacji do bud?etu zanotowano w odniesieniu do produkcji molibdenu. Plan sprzeda?y wszystkich podstawowych metali zosta? zrealizowany z nadwy?k? - poinformowa?a spó?ka.

 • Ceny miedzi wyra?nie si? ruszy?y
  Mied? na gie?dzie metali LME w Londynie rozpocz??a handel 25 wrze?nia spadkiem notowa? o 1 proc. Metal w dostawach 3-miesi?cznych na LME kosztowa? 6.292,50 dolarów za ton?. Rankiem 25 wrze?nia mied? tanieje ju? o 2,1 proc.

 • Najnowsze notowania metali bazowych, w?gla i paliw
  Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnie? EUA do emisji CO2, ceny w?gla energetycznego ARA na przysz?y rok oraz ceny paliw.

 • Powstanie najwi?kszy "z?oty" konglomerat ?wiata. Fuzja warta 20 mld dolarów
  Kanadyjski koncern wydobywaj?cy z?oto Barrick przejmie jednego ze swoich najwi?kszych rywali Randagold. W wyniku tej fuzji powstanie najwi?ksza na ?wiecie firma wydobywaj?ca ten kruszec, której warto?? szacowana jest na ok 19,6 mld dolarów.

 • 14 krajów UE ma k?opoty z recyklingiem
  14 pa?stw cz?onkowskich UE, w tym Polska, jest zagro?onych niespe?nieniem unijnego celu dotycz?cego recyklingu odpadów komunalnych - o?wiadczy?a Komisja Europejska w opublikowanym w poniedzia?ek sprawozdaniu.

 • Ferrum z ni?szymi przychodami, ale wynik na plusie
  Grupa Ferrum zanotowa?a po pierwszym pó?roczu przychody na poziomie 162,8 mln z? i 2,7 mln z? zysku na poziomie skonsolidowanym wobec ponad 20 mln z? straty rok wcze?niej ? wynika z opublikowanych w poniedzia?ek wst?pnych wyników finansowych spó?ki. Pe?ny raport pó?roczny zostanie przedstawiony 1 pa?dziernika.

 • Vistal Gdynia w sojuszu z pa?stwowymi spó?kami. Ma by? filarem stoczniowego przemys?u
  Vistal Gdynia w restrukturyzacji poinformowa? w poniedzia?ek o zawarciu porozumienia ze Stoczni? Gda?sk oraz GSG Towers. Spó?ki te maj? wspólnie pozyskiwa? nowe kontrakty.

 • Rynek miedzi znalaz? si? pod siln? presj? dwóch pot?g
  Mied? na gie?dzie metali LME w Londynie wymazuje zwy?ki cen z minionego tygodnia. Stany Zjednoczone i Chiny wprowadzaj? kolejne c?a, a wojna handlowa pomi?dzy mocarstwami zaostrza si?. Mied? w dostawach 3-miesi?cznych na LME kosztuje 24 wrze?nia rano 6.312,50 dolarów za ton?, po zni?ce ceny o 0,8 proc.


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław