iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Hutnictwo
Hutnictwo
wnp.pl Hutnictwo
Informacje z serwisu Hutnictwo publikowane w portalu wnp.pl

 • Zrównowa?ony rozwój w natarciu, tak?e w odlewnictwie
  Szybko rozwijaj?ca si? gospodarka przemys?owa nie tylko przynios?a ludzko?ci wysoko rozwini?t? cywilizacj? materialn?, ale tak?e sta?a si? przyczyn? wielu problemów ?rodowiskowych, takich jak: globalne ocieplenie, zubo?enie warstwy ozonowej, zanieczyszczenie wody i powietrza, wzrost ilo?ci odpadów i ograniczenie zasobów naturalnych, które negatywnie wp?yn??y na ?ycie ludzkie. Przemys? odlewniczy zu?ywa du?e ilo?ci zasobów naturalnych, energii, metali oraz generuje du?e ilo?ci gazów i odpadów sta?ych, które maja istotny wp?yw na ?rodowisko. Dlatego wdro?enie polityki zrównowa?onego rozwoju do przemys?u odlewniczego jest konieczne i stanowi wa?n? cz??? zrównowa?onego rozwoju dla ludzko?ci.

 • Rafako bli?ej kontraktu na budow? bloku w Koksowni Radlin
  Zarz?d Rafako poinformowa?, ?e jego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budow? bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w nale??cej do JSW Koks Koksowni Radlin.

 • Stalprofil bli?ej umów warto?ci ponad 400 mln z?
  Stalprofil poinformowa?, ?e Gaz-System wybra? jako najkorzystniejsz? ofert? tej firmy na budow? dwóch z trzech odcinków gazoci?gu Pogórska Wola-Tworze?.

 • Ferrum zmniejszy?o strat? w 2018 roku
  Grupa Ferrum zako?czy?a ubieg?y rok strat? na poziomie skonsolidowanym w wysoko?ci 5,5 mln z? wobec 46,9 mln z? straty rok wcze?niej - wynika z podanych w pi?tek wst?pnych szacunkowych wyników finansowych.

 • Czo?owy producent akumulatorów z Polski zwi?kszy produkcj?
  Nawet 5 mln akumulatorów rocznie mo?e, dzi?ki poczynionym inwestycjom, produkowa? w zak?adzie w Poznaniu spó?ka Exide Technologies. Obecnie ?rednia roczna produkcja pozna?skiej fabryki wynosi oko?o 4 mln sztuk.

 • Na rynku uprawnie? do emisji CO2 dosz?o do zmiany
  Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnie? EUA do emisji CO2, ceny w?gla energetycznego ARA na przysz?y rok oraz ceny paliw.

 • Polska jest eldorado nielegalnego z?omowania aut. Zatrwa?aj?ce dane
  Komisja Europejska uwa?a, ?e w Polsce nielegalnie z?omuje si? nawet milion pojazdów rocznie. Krajowi eksperci natomiast szacuj? ich liczb? na 600 tys.

 • Cenne umowy Ferrum z Izostalem
  Katowicka spó?ka dostarczy Izostalowi rury stalowe za 153 mln z?. Kontrakt b?dzie realizowany do lipca 2020 roku. Zarz?d Ferrum pracuje nad pozyskaniem kolejnych kontraktów w kraju i zagranic?.

 • Bez tego metalu zielona energetyka si? nie rozwinie
  ?wiatowa walka ze zmianami klimatu zwi?kszy popyt na mied?, kluczowy metal u?ywany w produkcji pojazdów elektrycznych - powiedzia? Jean-Paul Luksic, prezes grupy Antofagasta.

 • Zmiany w sk?adzie zarz?du spó?ki Alumetal
  17 kwietnia 2019 roku do Rady Nadzorczej Alumetalu wp?yn??a pisemna rezygnacja Marka Kacprowicza z funkcji prezesa zarz?du z dniem 17 kwietnia 2019 roku. Jednocze?nie dotychczasowy prezes rezygnuje z cz?onkostwa w zarz?dzie spó?ki oraz w spó?kach zale?nych. W pi?mie wskazane zosta?o, ?e rezygnacja prezesa wynika z powodów osobistych. W zwi?zku z powy?szym Rada Nadzorcza spó?ki 17 kwietnia 2019 roku powo?a?a Agnieszk? Drzy?d?yk, dotychczasowego cz?onka zarz?du do pe?nienia funkcji prezesa zarz?du na wspóln? 3 letni? kadencj?.


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław