iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Logistyka
Logistyka
wnp.pl Logistyka
Informacje z serwisu Logistyka publikowane w portalu wnp.pl

 • Premier wskaza? na trzy kluczowe obszary wspó?pracy z Japoni?
  Polska, wchodz?c na wy?szy poziom rozwoju gospodarczego, b?dzie potrzebowa?a tak dobrego partnera, jakim jest Japonia, w obszarze kluczowych technologii: nuklearnych, komunikacyjnych, ale równie? w obszarze 5G - powiedzia? w Tokio premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem japo?skiego rz?du.

 • Japo?czycy chc? pomóc w strategicznej inwestycji polskiego rz?du
  Podczas oficjalnej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Tokio przedstawiciele japo?skiego rz?du zapewnili o ch?ci wspó?pracy przy strategicznym polskim projekcie. Jutro rusza kolejny etap dialogu technicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) z Lotniskiem Narita w Tokio w ramach procesu wyboru doradcy strategicznego.

 • PKP PLK kupuj? zupe?nie nowe drezyny
  PKP Polskie Linie Kolejowe podpisa?y umow? na zakup sze?ciu drezyn za 21,5 mln z?, które maja usprawni? dojazdy pracowników na miejsca napraw i usuwanie usterek.

 • Strabag najta?szy do budowy obwodnicy
  Dwie oferty wp?yn??y w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zachodniej obwodnicy Zielonek k. Krakowa. Ta?sz? ofert?, prawie za 111,2 mln z?, przedstawi?a firma Strabag Infrastruktura Po?udnie.

 • Jacek Sasin chce powo?a? specjaln? rad? dla prezesów firm. Nie tylko z Polski
  Nadzór nad spó?kami energetycznymi b?dzie sprawowa? MAP, a legislacja zwi?zana z dzia?em energia b?dzie podlega? resortowi klimatu - poinformowa? podczas briefingu w Davos w Szwajcarii wicepremier, minister aktywów pa?stwowych Jacek Sasin. Zapowiedzia? te? powo?anie Rady Biznesu, w sk?ad której b?d? wchodzi? prezesi najwi?kszych firm naszego regionu Europy.

 • Gorzkie s?owa Grety Thunberg w Davos. "Nie zrobiono nic"
  Greta Thunberg, m?oda szwedzka aktywistka klimatyczna, przypomnia?a 21 stycznia zgromadzonej w Davos elicie gospodarczej i politycznej, ?e "praktycznie nic nie zrobiono dla klimatu", nawet po wielu miesi?cach mobilizacji m?odych ludzi na ca?ym ?wiecie.

 • Mateusz Morawiecki spodziewa si? miliardów z?otych z Japonii
  Po rozmowach z japo?skimi przedsi?biorcami spodziewam si?, ?e przyci?gniemy do Polski inwestycje w wysoko?ci 5-7 mld z?. To dodatkowe tysi?ce miejsc pracy - oznajmi? premier Mateusz Morawiecki w Tokio. W?ród obszarów wspó?pracy wymieni? nowe technologie i energetyk?.

 • "Puls Biznesu": Kolej dopiero si? rozp?dza
  Budowa tzw. sieci Y do Centralnego Portu Komunikacyjnego b?dzie kosztowa? nawet 27 mld z?. Jednoczenie PKP PLK chc? w pierwszym roku nowej europejskiej perspektywy mie? gotowe projekty inwestycyjne o warto?ci 40 mld z? - pisze "Puls Biznesu" analizuj?c plany inwestycji w linie kolejowe w Polsce.

 • Polska przed wielkim sprawdzianem. Mo?emy zarobi? 11 mld z?
  Na 10-11 mld z? mo?na szacowa? wp?ywy do bud?etu pa?stwa z tytu?u odpraw celnych i z podatków od ?wiadczonych w Polsce us?ug, gdyby spe?ni?y si? prognozy dalszego wzrostu transportu towarów kolej? z Azji oraz z krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej do Europy. Aby by?o to mo?liwe, potrzeba spe?ni? kilka warunków, by trasa wiod?ca przez Polsk? by?a atrakcyjna.
 • Polska ma ambitne plany zwi?zane z wodorem
  Obserwujemy prób? odej?cia od paliw kopalnych i zwrot ku samochodom elektrycznym. Wodór mo?e by? szans? na niezale?no?? w sektorze paliwowym - mówi w wywiadzie Maciej Malski-Brodzicki, nadzoruj?cy program ?Magazynowanie wodoru? w Narodowym Centrum Bada? i Rozwoju.


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław