iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Logistyka
Logistyka
wnp.pl Logistyka
Informacje z serwisu Logistyka publikowane w portalu wnp.pl

 • Nadchodzi ?wiatowy prze?om w elektromobilno?ci. Oto prognoza
  W 2018 roku na ?wiecie sprzedanych zostanie ponad 1,6 mln samochodów z nap?dem elektrycznym (eV). Przy rosn?cej dynamice popytu na nie, pomi?dzy 2022 a 2023 r. skumulowana ich liczba si?gnie 10 mln sztuk.

 • LOT rozpoczyna wspó?prac? z presti?ow? szko?? pilotów
  U?atwienie zatrudnienia cywilnych absolwentów ?Szko?y Orl?t? w D?blinie w PLL LOT, prace nad tworzeniem nowych form studiów, wymian? do?wiadcze? teoretycznych i praktycznych - zak?ada porozumienie zawarte mi?dzy lotnicz? uczelni? a LOT-em.

 • Firma z Polski wspomo?e rozbudow? lotniska w Abu Zabi
  Spó?ka Sito Poland podpisa?a umow? partnersk? z firm? konsultingow? iTech z Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i we?mie udzia? w rozbudowie tamtejszego lotniska. Polscy informatycy specjalizuj? si? w zaawansowanych mapach przestrzennych.

 • Pesa pozyska?a du?y kontrakt od PKP Cargo
  Przewo?nik PKP Cargo zawar? umow? na wykonanie napraw 38 lokomotyw serii ST44. Szacunkowa warto?? umowy wynosi oko?o 176,3 mln z? netto.

 • Mostostal Zabrze ma kolejne zlecenie od grupy Alstom
  Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemys?owe - spó?ka w 100 proc. zale?na od Mostostalu Zabrze - otrzyma?a od Alstom Transport nast?pne zamówienie na dostaw? konstrukcji stalowych wózków kolejowych.

 • PLL LOT: protesty zwi?zkowców to dzia?anie na szkod? spó?ki
  Dwa zwi?zki zawodowe reprezentuj?ce pilotów i personel pok?adowy PLL LOT po raz kolejny wywo?uj? nieuzasadniony niepokój u pasa?erów - oceni? rzecznik LOT Adrian Kubicki. Doda?, ?e nawo?ywanie do protestów w trakcie post?powania s?dowego to dzia?anie na szkod? spó?ki.

 • W tej bran?y Polska jest liderem. Inni mog? si? od nas uczy?
  Polska, która jako pierwsza wprowadzi?a w 2013 r. przepisy dotycz?ce komercyjnego wykorzystywania dronów, jest liderem w bran?y bezza?ogowców w Europie i wielu mo?e si? od nas uczy?. By jednak polskie firmy mog?y by? konkurencyjne na rynku ?wiatowym, konieczna jest inwestycja w kompetencje. Podobnie jak regulacje prawne, gwarantuj?ce bezpiecze?stwo w ruchu powietrznym.

 • 150 stacji Orlenu z ?adowarkami
  Do budowy punktów ?adowania samochodów elektrycznych PKN Orlen wytypowa? 150 swoich stacji paliw, zarówno w miastach, jak i przy trasach tranzytowych. W pierwszym etapie pilota?u, do ko?ca 2019 r., zostanie uruchomionych ok. 50 szybkich punktów ?adowania - poda?a spó?ka.

 • Premier obiecuje miliardowe inwestycje w tym regionie
  Znale?li?my 6,5 mld na inwestycje na Pomorzu, nigdy nie by?o tu takiej kwoty. To 10 proc. wydatków w ca?ej Polsce - powiedzia? premier Mateusz Morawiecki w niedziel? podczas spotkania z mieszka?cami Gda?ska.

 • Tak drogo na stacjach paliw nie by?o od czterech lat
  Ju? od marca tego roku, z tygodnia na tydzie? p?acimy coraz wi?cej za paliwa na stacjach. Najwi?ksze tempo podwy?ek notujemy dla oleju nap?dowego, który podra?a? ju? blisko 12 % (tj. 53 gr/l). Ceny benzyny 95 wzros?y blisko 11 % (tj. 49 gr/l), a autogazu o blisko 7 % (tj. 15 gr/l).


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca praca z jobs.pl katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław