iProdukcja.pl arrow Regulamin
Regulamin
Regulamin publikacji darmowych ogłoszeń w serwisie iProdukcja.pl
z dnia 01 czerwca 2005 roku.


Poniższy regulamin („Regulamin”) ustala warunki korzystania możliwości publikacji darmowych ogłoszeń w serwisie iProdukcja.pl („Serwis”).


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Darmowe ogłoszenia służą wymianie informacji typu B2B oraz nawiązywaniu kontaktów i kontraktów handlowych między podmiotami gospodarczymi. Oświadczenia woli oraz umowy między użytkownikami Serwisu są zawierane bez udziału oraz bez pośrednictwa Serwisu, który nie jest stroną tych umów.

2. Zarówno iProdukcja.pl, jak i Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa polskiego.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zawartość Serwisu tworzy wartościowy zbiór informacji oraz, że prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące Serwisu pozostają własnością Redakcji iProdukcja.pl. Użytkownik nie będzie kopiował (inaczej niż okazjonalnie w procesie przeglądania), wprowadzał na rynek, odsprzedawał, dystrybuował, retransmitował, publikował ani wykorzystywał handlowo danych Serwisu.

4. iProdukcja.pl może w każdej chwili odmówić publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.


II. REJESTRACJA OGŁOSZEŃ

1. Użytkownikiem serwisu zostaje się w momencie wypełnienia formularza dodania nowego ogłoszenia dostępnego na stronach www.iprodukcja.pl.

2. Wypełnienie formularza w Serwisie oznacza akceptację 'Regulaminu publikacji darmowych ogłoszeń w serwisie iProdukcja.pl'.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie w Polsce aktów normatywnych.

2. Wszelkie spory, powstałe pomiędzy iProdukcja.pl a Użytkownikami na tle wykonywania obsługi w zakresie, określonym niniejszym Regulaminem oraz umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Operatora.

 

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław