iProdukcja.pl arrow i-Akademia arrow Rozwiązywanie problemów odcinka technicznego
Rozwiązywanie problemów odcinka technicznego
Image...czyli Zintegrowany System Etapów Przedprodukcyjnych (ZSEP) realizowany przy pomocy TPV2000.

Pod pojęciami TPP, PDM (Techniczne przygotowanie produkcji, Product Data Management) ukrywa się bardzo szeroki zakres działań mających za zadanie opisanie wyrobu i jego produkcji z uwzględnieniem konkretnych możliwości, które przedsiębiorstwo/firma przy jego realizacji ma do dyspozycji. Jakość tego opisu w sposób kluczowy wpływa na ekonomiczność produkcji. Problematyka zdolności szybszego wprowadzenia wyrobu na rynek przy adekwatnej cenie i jakości jest dziś dla zakładów sprawą bycia czy niebycia.

TPV2000 oferuje specyficznie określone funkcjonalności podnoszące wydajność konstruktorów i technologów. Oferuje nie tylko możliwości ewidencjonowania danych wytworzonych na papierze, ale ponadto także aktywne funkcje posiłkowe ułatwiające powstanie nowej dokumentacji (bazy danych, normatywy, narzędzia wyszukujące itd.).Image

Przy wykorzystaniu systemu CAD zwykle produkcja ma do dyspozycji z jednej strony bardzo dobrze opracowaną dokumentację konstrukcyjną, z drugiej strony jednak potrzebuje ona bardzo szczegółowego opisu tego, jak wyrób wyprodukować. Można zauważyć różnicę między opisem konstrukcyjnym wyrobu (rysunek, model) a opisem, który jest konieczny jako informacja wejściowa dla systemów zarządzania produkcją.

Tu obiektywnie leży pusta przestrzeń, która nie jest wypełniona ani funkcjonalnością systemu CAD, ani systemu ERP/MRP.

Lukę tę stara się wypełnić oprogramowanie TPV2000 z rodziny systemów PDM, które przejmuje dane z systemu konstrukcyjnego i wzbogaca je o dane technologiczne odniesione do konkretnej technologii produkcyjnej.

W ten sposób szczegółowo opracowane dane przekazuje systemowi informacyjnemu do planowania produkcji czy innych działań związanych. TPV2000 zawiera moduły: konstruktor, technolog, menedżer zamówień, klasyfikacja, administrator, architekt, moduł produkcja, wykonywanie operacji przy pomocy kodu kreskowego, gospodarka narzędziami oraz moduł do komunikacji ze systemami CAD pod nazwą CADtoTPV.

System opracowuje przede wszystkim następującą problematykę:

 • szybkie i proste tworzenie dokumentacji produkcyjnej z wykorzystaniem dziedziczności (klasyfikacja kształtowa w wymiarowa)
 • archiwizacja rysunków i innych dokumentów (PDM)
 • skojarzenie rozwiązań CAD z systemami MRP/ERP
 • obliczenie norm potrzeby czasu i materiałów
 • rozwiązanie postępowania wprowadzania zmian, archiwizacji i autoryzacji dokumentacji
 • tworzenie ofert cenowych oraz kalkulacji wstępnych
 • rozwiązanie przepływów roboczych (WORKFLOW), procesy zakładowe, oferty, zapytania ofertowe, postępowania zleceniowe i tryby wprowadzania zmian
 • zarządzanie cyklem życiowym wyrobu (PLM)
 • dokumentacja wariantowa
 • kalkulacja i analiza kosztów produkcyjnych
Wyszukiwanie
Najczęstszą czynnością wykonywaną przez każdego użytkownika SI jest wyszukiwanie. TPV2000 do wyszukiwania wymaganych danych wykorzystuje kilka sposobów. Najczęściej stosowanym sposobem wyszukiwania jest Wyszukiwanie według formularza. Sposób ten jest użyteczny, o ile jest znany tylko fragment poszukiwanej informacji. Te fragmenty informacji, włącznie użycia znaków poszukiwawczych %, ?, *, wprowadza się do formularza, takiego samego jaki jest używany do wprowadzania i korygowania danych. Drugim możliwym sposobem wyszukiwania jest Wybór konstrukcyjny. Przy tym sposobie wyszukiwania zadaje się charakterystyki konstrukcyjne i wymiarowe poszukiwanych elementów (wymiary, szorstkość, tolerancje, podobieństwo konstrukcyjne i wymiarowe, norma itd.).

Image Ten Wybór konstrukcyjny umożliwia wyszukiwanie pozycji także w mapie klasyfikacyjnej elementów. Mapa klasyfikacyjna jest układem hierarchicznym ikon i menu klasyfikacji kształtowej elementów zestawionym w celu wykorzystania metody konstrukcyjnej czy dziedziczności technologicznej.

Przy tworzeniu nowej dokumentacji (konstrukcyjnej/technologicznej, projektowej) można postępować według schematu:
 1. utworzyć nowe zadania (zestawienia, rysunki, opis dokumentacji technolog., norm zużycia itd.)
 2. znaleźć podobną dokumentację (przez wykorzystanie inteligentnych narzędzi, zapytań do istniejących danych itd.)
 3. skopiować (w prosty sposób utworzyć zwierciadlaną kopię włącznie wszystkich powiązań z dokumentami)
 4. dostosować i zapisać (aktywnymi narzędziami dopracować dokumentację i następnie ją zweryfikować itd.)
Ten sposób pracy umożliwia dokładnie wykorzystać już zatwierdzoną i sprawdzoną dokumentacją produkcyjną – przynosi to przyspieszenie pracy i przede wszystkim podnosi jakość nowej dokumentacji.

Przy połączeniu z systemem CAD/CAM oprogramowanie TPV2000 rozpoznaje importowane pozycje, określi, czy chodzi o element znormalizowany, zakupywany, już zatwierdzony czy nowy. Rozstrzygnięcia te powstają na podstawie modyfikowalnych przez użytkownika zasad a jest możliwe ich korygowanie.

Oczywiste jest zachowanie protokołów autoryzacyjnych i wprowadzania zmian, dlatego także ta dokumentacja w pełni odpowiada wymaganiom norm jakości. Zaletą tego sposobu pracy jest natychmiastowa reakcja na wszystkie zmiany konstrukcyjne dokonywane w systemach CAD i pełne wykorzystanie współbieżnego/równoległego opracowania danych (aktualnie istnieje dążenie do wdrożenia Concurent Engineering od konstrukcji aż do technologii).

DDane konstrukcyjne ze systemu można zobrazować jako – wykaz części (Strukturalny/ Modularny/ Inwersyjny/ Sumaryczny), Normę materiałową/ wydajnościową oraz Kalkulację wstępną. Podstawowym zobrazowaniem danych konstrukcyjnych jest Drzewo. Bardzo użyteczna jest możliwość wyszukania Pozycji Wyższej i Finalnej. Również w ten sposób można wykorzystać funkcję do wyszukiwania i filtrowania danych. Metody technologiczne (tlg) są ważne przy opisie sposobu produkcji wyrobu. Także tu można wykorzystać dziedziczność technologiczną. Do dyspozycji przy pisaniu tekstów operacyjnych jest katalog instrukcji i operacji zawierający wstępnie wypełnione teksty. Do obliczenia norm potrzeby czasu jest do dyspozycji system normowania respektujący także nowe metody obróbki i nowe materiały. Dla operacji metody technologicznej można określić materiał wejściowy, komponenty i narzędzia. Operację można opisać nie tylko słownie, ale także poglądowym obrazkiem (kartą instrukcyjną) w dowolnym formacie graficznym.

Połączenia z CAD
(Solid Edge ST2, albo Autodesk, i-DEAS, itp.)

Przy wykorzystaniu bezpośredniego połączenia z systemami CAD przy pomocy modułu ADtoTPV następuje przesył danych, mianowicie:
 • Przesył całej struktury modelu zestawienia z Solid-Edge lub przesył wg nastawionej liczby poziomów
 • Przesył elementów, części spawanych, elementów z blachy do TPV2000 z możliwością wyboru materiału z bazy danych TPV2000 oraz wymiarów zrzynów bezpośrednio w aplikacji SE2TPV
 • Skojarzenie typu pozycji w SolidEdge (ASM, PAR, PSM, PWD) względem położenia pozycji w TPV2000
 • Identyfikacja poszczególnych części modelu (zestawienia ASM, elementu PAR) w SolidEdge z pozycjami TPV2000
 • Dla każdego typu pozycji w SolidEdge można wskazać, które części mają być dostępne z TPV2000
 • Wczytanie pozycji z rysunku DFT, ręczne lub automatyczne zadanie pozycji
 • Kontrola istnienia dokumentów (rysunków) przenoszonych do TPV2000
 • Możliwość nastawienia przenoszenia struktury lub przenoszenia tylko rysunków lub obojga

System TPV2000 w swojej natywnej bazie danych przechowuje także pozycje zakładowego SI (cennik strukturalny, stan na magazynach, ceny). Konstruktor ma w ten sposób możliwość użycia już składowanej pozycji z systemu ERP/MRP.

Przy tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej można wykorzystać także bazę danych elementów znormalizowanych zawierającą nie tylko informacje z norm czeskich, ale także ich ekwiwalentów zagranicznych (ISO,DIN).

W jakimkolwiek aktualnym stanie zaawansowania dokumentacji produkcyjnej można przeprowadzić kontrolę gotowości i kompletności. To umożliwia nawet przy bardzo skomplikowanej strukturze wyrobu zachować potrzebny przegląd i zagwarantować w ten sposób kompletność danych do dalszego opracowania.Image

Metody technologiczne
Tworzenie metod technologicznych (tlg) jest jedną z najważniejszych czynności przy opisie sposobu produkcji wyrobu. Można przy tym wykorzystać dziedziczność technologiczną i cały proces w ten sposób wyraźnie przyspieszyć. Duży nacisku w systemie TPV2000 jest stawiany na minimalizacji czynności rutynowych. Dlatego przy pisaniu tekstów operacyjnych katalog instrukcji i operacji jest do dyspozycji. Katalog ten zawiera z góry wypełnione teksty, do których przed użyciem wystarczy wprowadzić wartości zmienne. Do obliczenia norm potrzeby czasu przy poszczególnych operacjach jest do dyspozycji obszerny i dogłębnie opracowany system normowania wychodzący z długoletnich doświadczeń praktycznych, który uwzględnia także nowe metody obróbki i nowe materiały. Integralną częścią poszczególnych operacji metody technologicznej jest materiał wejściowy, komponenty i narzędzia. Każdą operację można opisać nie tylko słownie, ale także obrazkiem (kartą instrukcyjną) w dowolnym formacie graficznym.

Do każdego wskazania systemu TPV2000 można przyporządkować dokument zewnętrzny (rysunek, model objętościowy, program dla maszyny NC, plik MS Office).Dokument ten może zostać zapisany bezpośrednio w bazie danych TPV2000 lub w innym archiwum.

Kalkulacja kosztów produkcyjnych
W celu oceny wymagań ekonomicznych użytkownik w jakimkolwiek momencie tworzenia dokumentacji projektowej może użyć funkcji do obliczenia kalkulacji kosztów produkcyjnych. Odpowiedzią jest prosta analiza w podziale na nakłady materiałowe, produkcyjne, kooperacyjne i in. W celu bardziej szczegółowego badania zapotrzebowania mocy przerobowych i analizy kosztów produkcyjnych służą specjalistyczne funkcje, które dane te zobrazują kilku różnymi sposobami. Dla poszczególnego zamówienia jest możliwe zobrazowanie i wydrukowanie następującej dokumentacji: analiza kalkulacji, oferta cenowa, norma materiałowa, norma wydajności, specyfikacje, asygnata rozchodowa materiału, druki płacowe, karty towarzyszące, tryby postępowania, lista materiałów oraz pomoce produkcyjne. W celu efektywnej implementacji systemu także te dane można automatycznie przenosić do systemu zarządzania produkcją i tu wykorzystać je do dalszego opracowania.

Postępowanie wprowadzenia zmiany
Na metody technologiczne i dane konstrukcyjne w TPV2000 można aplikować postępowanie wprowadzenia zmiany, które odpowiada wszystkim wymaganiom zarządzania i śledzenia jakości wg norm ISO 900x, VDA 6.1 itp.

W systemie TPV2000 jest zastosowana technologia korygowania przez użytkownika zestawień wejściowych/wyjściowych czy formularzy, która umożliwia w prosty sposób dostosować wejścia i wyjścia z uwzględnieniem całkowicie specyficznych przyjętych metod i wymagań użytkowników systemu.

Przy pomocy tej technologii można dodawać, kasować i zmieniać wszystkie obiekty wejść i wyjść danych (tekst, kolumna danych, obrazek, kreska, prostokąt, kolumna obliczeniowa, włożony raport itp.). Wszelkie wypisy danych, zestawienia wyjściowe, formularze i spisy można wydrukować i eksportować do wielu znanych formatów (XLS, DBF, HTML, SQL itp.) do wykorzystania w innych aplikacjach.

Zalety elektronicznego opracowania dokumentacji
Aktualnie, kiedy firmy produkcyjne znajdują się pod dużą presją konkurencyjną, konieczna jest coraz bardziej dogłębna znajomość procesów produkcyjnych w firmie.Same systemy zarządzania przedsiębiorstwami i produkcją specjalizują się w możliwie najbardziej efektywnym opracowaniu gospodarki magazynowej i ekonomicznej, logistyki itp.

Z drugiej strony pomijana jest istotna część informacji, które bezpośrednio determinują pozycję firmy na rynku i jej konkurencyjność. Tą lukę pomaga opisać i ekonomicznie zużytkować system technicznego przygotowania produkcji TPV2000.

Zalety zastosowania tego systemu można zawrzeć w następujących punktach:

 • przyspieszenie cyklu zapytanie – oferta – produkcja;
 • redukcja kosztów całkowitych;
 • wysoka gwarancja jakości;
 • gospodarność wykorzystania zasobów produkcyjnych;
 • skrócenie czasu etapów przedprodukcyjnych.
Konkurencyjność to zdolność wyprodukowania żądanego wyrobu szybciej i taniej przy dotrzymaniu wymaganej jakości, niż zdoła to zrobić konkurencja. System informacyjny TPV2000 w nawiązaniu do systemów CAD stanowi jeden ze środków do jej podniesienia.


Petr Rýpar
Autor pracuje w spółce TPV group Sp. z o. o. jak dyrektor.
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
« poprzednia   następna »

Tagi

Aktualności Instytucje Katalog firm Konferencje News Praca Praca z Jobs.pl Projekty Projekty w Danii Targi Targi w Europie Targi w Polsce Targi w Polsce Poznań Technology Partnership Urząd Dozoru Technicznego Wybierz kategorię Wybierz sekcję Wydawnictwa hannover targi

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław